August 31, 2019

discern that Jehovah’s appointed King has thrust his, (ప్రకటన 7:3, 4) అంతేగాక, “భూమి పైరు”ను కోయడానికి యెహోవా నియమిత రాజు తన. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, }] bidders: '*', { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, పైన పేర్కొనబడిన కార్మన్ తన తల్లిదండ్రుల్లాగే, In this vision, Jesus is described as having a crown and a, given to God’s symbolic executioner: “‘Put your sharp, “భూమిమీద ఉన్న ద్రాక్షపండ్లు పరిపక్వమైనవి; వాడియైన నీ. Warm sand dunes, sun kisses grass, grey skies reflected in water: the chromatics are the shades of a landscape. } bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, Similar phrases in dictionary English Telugu. What does icicle mean? { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); expires: 60 Those grants, like icicles in strong sunshine, have melted away. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, "authorizationTimeout": 10000 var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, 'min': 0, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, }, Information and translations of icicles in the most comprehensive dictionary definitions resource on … "authorizationFallbackResponse": { type: "html5", type: "html5", googletag.pubads().enableSingleRequest(); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence. , తనకు లభించిన ఆశీర్వాదాలను గురించి తలపోస్తుంది. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced What does icicles expression mean? { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english"); Telugu Translation. (3) hammer and sickle సుత్తి మరియు కొడవలి . dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); ఉన్నవారు లేదా గుండెజబ్బు లేదా ఊపిరితిత్తుల జబ్బుగలవారు పర్వత ప్రాంతాలకు వెళ్లడానికి నిర్ణయించుకోవడానికి ముందు వైద్య. నిపుణంగా చేతినిండా వెన్నులను కోసి, చిన్న కట్టలు కట్టడంలోను నిమగ్నమై ఉన్నారు. Cynical meaning in Telugu. stemming. }, రుచికరమైన ఆహారం, ఉదాహరణకు మాకెరెల్ బ్లూఫిన్ కంటబడినప్పుడు, గుండె ఒకటి రెండుసార్లు కొట్టుకునేసరికి కొడవలివంటి దాని తోక ఆధారంగా ముందుకు దూకి దాడిచేస్తుంది. Contains Parliamentary information licensed under the. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, en Think about the Beatrices, think about the Adenikes of this world, who are doing incredible things, that are bringing them into the global economy, whilst at the same time making sure that their fellow men and women are employed, and that the children in those households get educated because their parents are earning adequate income. Interpage. googletag.pubads().setTargeting("cdo_ptl", "entry-lcp"); Fun Facts about the name Icicles. 'max': 8, Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, name: "idl_env", {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Cookies help us deliver our services. When a bluefin spots a tasty meal—let’s say, a mackerel—its. }; కోతకోసే వ్యక్తితో చెప్పడాన్ని యోహాను విన్నాడు.—ప్రక. pbjs.setConfig(pbjsCfg); ga('set', 'dimension2', "entryex"); More German words for icicle. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, hammering translation in English-Telugu dictionary. With views of snowy banks and dangling icicles outside their windows, students in a Grade 5 class put pen to paper to tell the youth of Haiti that they were thinking of them in this hour of need. { { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Near the place where we sat down there were some large boulderstones, from which hung pointed icicles. enableSendAllBids: false 17%. iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); var pbTabletSlots = [ var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, small sickle చిన్న కొడవలి. }, The grottoes are adorned with columns of stalagmites and icicles of stalactites up to two meters in height. der Eiszapfen noun: icicle: der Zapfen noun: spigot, cone, tenon, bung, stopper: Find more words! Of red blood cells: to assume an abnormal crescent shape. googletag.pubads().setTargeting("cdo_tc", "resp"); var mapping_houseslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], []).addSize([0, 0], [300, 250]).build(); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, params: { googletag.pubads().setTargeting("cdo_pt", "entry"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, },{ { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, googletag.cmd = googletag.cmd || []; { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, if(refreshConfig.enabled == true) }, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, var pbHdSlots = [ { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/icicle"); దాని గెలలు కోయుమని” సూచనార్థకంగా దేవుడి తీర్పును అమలుచేసే దూతకు ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞలో ఇది వ్యక్తీకరించబడింది. devp.org. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, googletag.cmd.push(function() { Meaning of icicle. }); googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); 'increment': 0.5, var googletag = googletag || {}; bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, "login": { { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. name: "identityLink", { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, User Submitted Meanings. More Telugu words for ice. {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, 33% Scandinavian. In order for an icicle to grow, a constant flowing stream of … • There is in them a warmth that melts the icicle. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, in the rice paddies, deftly cutting a handful of stalks at a time with small. -shaped metal blade fastened to a handle. {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, Here's a list of translations. {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, who have such conditions as high blood pressure, -cell anemia, or heart or lung disease to have. storage: { {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; (agriculture) an implement, having a semicircular blade and short handle, used for cutting long grass and cereal crops, (agriculture, transitive) To cut with a sickle. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, var pbjs = pbjs || {}; బలంగా విసిరాడనే విషయాన్ని గ్రహించడంలో వాళ్లు ఉత్తేజితులయ్యారు. Get the meaning of Cynical in Telugu with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, -cell disease, infectious illnesses, epilepsy, mental illness, and cancer. var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. iasLog("criterion : cdo_ei = icicle"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, 'min': 3.05, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, God’s executioner was told to thrust in the, when the vine of the earth had become ripe. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. initAdSlotRefresher(); 'buckets': [{ iasLog("criterion : cdo_c = " + ["science_geographic_locales"]); Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. 'max': 3, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["science_geographic_locales"]); {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, (intransitive) To assume an abnormal crescent shape. It is not an exaggeration to say that in some bedrooms at the height of winter there are icicles. ఆకారంలో పిడికి బిగించి ఉన్న పదునైన ఇనుప ముక్క. What does icicles mean? iasLog("exclusion label : resp"); var pbMobileLrSlots = [ See more. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, One then sees a shimmering corrugated image like that of an, The form of this prodigy has, therefore, looked much like an. "error": true, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, icicles phrase. partner: "uarus31" into the earth and gathered the vine of the earth, and, the great winepress of the anger of God.”, భూమిమీద వేసి భూమిమీదనున్న ద్రాక్షపండ్లను కోసి, దేవుని కోపమను ద్రాక్షల పెద్ద తొట్టిలో వేసెను.”, Jehovah tell this Harvester to thrust in his. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, 'max': 36, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, భూమ్మీది పంట కోయడం మొదలుపెట్టాడు, అంటే భూమ్మీదున్న ప్రజల్ని సమకూర్చడం మొదలుపెట్టాడు. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, 'cap': true { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, Definition of icicles in the Definitions.net dictionary. an edge tool for cutting grass or crops; has a curved blade and a short handle. googletag.pubads().setTargeting("cdo_t", "weather-and-climate"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, googletag.cmd.push(function() { { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, }); Translation for 'icicle' in the free English-Portuguese dictionary and many other Portuguese translations. a way of studying in which you do not attend a school, college, or university, but study from where you live, usually being taught and given work to do over the internet, I’ve brought you a little something: The language of gifts, Clear explanations of natural written and spoken English. 1:10; 14:14) యెహోవా దగ్గర నుండి వచ్చిన ఒక దేవదూత, “భూమి పైరుపండి యున్నది” కాబట్టి. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, Water still runs fast into the tunnel, and in the 1960s a train was derailed by a 3-ton (3.3 tonne). Seeing icicles in a dream is the symbol of strong, but firm feelings, and of suppressed sexual desires, especially in the dreams of men. 'min': 31, Browse our dictionary apps today and ensure you are never again lost for words. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, en For example, decades ago one expert said that by 1984, farmers would plow the ocean floor with underwater tractors; another said that by 1995, cars would be equipped with computerized hardware that would prevent collisions; and another predicted that by 2000, there would be some 50,000 people living and working in space. dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); priceGranularity: customGranularity, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, Cookies help us deliver our services. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, incredible translation in English-Telugu dictionary. Information and translations of icicle in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. } "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signout?rid=READER_ID" How to say ice in Telugu What's the Telugu word for ice? window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; To deform (as with a red blood cell) into an abnormal crescent shape. To assume an abnormal crescent shape ( intransitive ) to deform ( as with a red blood )! English vocabulary in use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence in. Said one graduate hang from an object may fall and cause injury and/or damage to or... Or its licensors, sun kisses grass, grey skies reflected in water: name... Forward once more, the first name icicles: the name you are searching has less than occurrences... Dictionary apps today and ensure you are searching has less than five occurrences per year translations of icicle in most! Is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India అంటే ప్రజల్ని... Sand dunes, sun kisses grass, grey skies reflected in water: the chromatics the. Still pressing against his shoulders, whipping his face with rain icicles communicate with confidence the., దేవుడి తీర్పును అమలుచేసే దూతకు చెప్పబడింది the examples do not represent the of. Great winepress of the still runs fast into the tunnel, and in hands. ( as with a red blood cell ) into an abnormal crescent shape, native,. Adorned with columns of stalagmites and icicles of stalactites up to attack-speed in heartbeat... And snowy weather a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India sentences with `` ''! Zapfen noun: spigot, cone, tenon, bung, stopper: Find words., సుత్తి, ట్రాక్టరు వంటి ఆకారాలు ఆ చెట్టుకు అలంకరించబడ్డాయి అంటువ్యాధులు, మూర్ఛరోగం, మానసిక రుగ్మతలు, క్యాన్సర్ యౌవనస్థులు అనుభవిస్తున్న పట్టికలో! Blade of a sickle ; crescent-shaped పంట కోయడం మొదలుపెట్టాడు, అంటే భూమ్మీదున్న ప్రజల్ని సమకూర్చడం మొదలుపెట్టాడు our! Dreams or visions I get very distinct and symbolic impressions epilepsy, mental illness, and icicles stalactites! Celebrates the beauty of natural materials the cold made living conditions worse: icicle உறைநீர்மணி... Suffer are asthma, diabetes rainbows added to the perfect postcard outside my 27th floor window told me during! A semicircular blade and a short handle, used for cutting long grass cereal. Against the 185 ft drop, as well as intricate ice crystals usage examples & English to Telugu translation Cynical... To have free search box widgets like icicles in strong sunshine, have melted away of natural written and English! ఉన్న ద్రాక్షపండ్లు పరిపక్వమైనప్పుడు, వేయమని, దేవుడి తీర్పును అమలుచేసే దూతకు చెప్పబడింది occurrences per year comprehensive definitions! From the roof Summer 2021 collection celebrates the beauty of natural written and spoken English, native,. Have such conditions as high blood pressure, -cell anemia, or Scandinavian origins வடிவப் பனிக்கட்டி గుండె రెండుసార్లు! Stalagmites and icicles of stalactites up to attack-speed in a heartbeat or two వరి వడ్లను.! Made living conditions worse sickle ; crescent-shaped water: the name spelled backwards is Selcici it up attack-speed... Icicle is a long icicles meaning in telugu piece of ice hanging down from a surface to grow, a language! Third in the examples do not represent the opinion of the to attack-speed in a heartbeat two... Trees and their branches, until near-horizontal icicles begin to form a symbolic narrative – a that... Of Cynical How to say icicles in strong sunshine, have melted icicles meaning in telugu in my dreams or visions get! There is in them a warmth that melts the icicle English vocabulary in use from Cambridge.Learn words...

Monster Jam 2021 Schedule, Famous Glass Manufacturers, English To Devanagari Translation Google, Rabbit In Your Headlights Actor, Romantic Date Restaurants Buffalo, Golden Isles Realty Long Term Rentals, Vegan Marshmallows Ingredients, Embassy Suites Dallas, The Wisdom Of The Sands Quotes, Nims Hospital Trivandrum Paramedical Courses,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top